วันพุธที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ทัศนะศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556


รายละเอียดกำหนดการโครงการทัศนะศึกษา "รักษ์ต้นไม้ ลดโลกร้อน" สวนนงนุช พัทยา จังหวัดชลบุรี

กิจกรรมของนักเรียนม.3
1. สรุปเรื่องราวทัศนะศึกษา ณ สวนนงนุช จังหวัดชลบุรี โดยใช้รูปถ่าย (รูปกลุ่ม/เดี่ยวที่ประทับใจ, วิวสวยๆ,อื่นๆ) โดยจัดเป็น Photo Gallery ที่บอร์ดหลังห้องของตนเอง (อย่างน้อย 30 รูป)พร้อมทั้งบรรยายใต้ภาพ สาระความรู้ที่ได้จากการทัศนะศึกษาครั้งนี้ 

วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร
วันอังคารที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ปฏิทินโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

5 มิ.ย.56 กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อม
13 มิ.ย.56 พิธีไหว้ครู
26 มิ.ย.56 กิจกรรมสุนทรภู่, กิจกรรมต้านยาเสพติด
27 มิ.ย.56 กิจกรรมทัศนศึกษา
12 ก.ค.56 วันชาติฝรั่งเศส
15,17,18 ก.ค.56 สอบวัดผลกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ทุกระดับชั้น
20-23 ก.ค.56 ค่ายคณิต-วิทย์ ณ ประเทศสิงคโปร์
29 ก.ค. 56 กิจกรรมวันภาษาไทย
29 ก.ค.-5ส.ค.56 กิจกรรมสัปดาห์อาเซียน
9 ส.ค.56 กิจกรรมวันแม่
13-16 ส.ค.56 สัปดาห์วิทยาศาสตร์
18 ส.ค.56 ประชุมผู้ปกครองและแจ้งผลสอบกลางภาค ทุกระดับชั้น
18-31 ส.ค.56 คณะครูแลกเปลี่ยนประเทศเนเธอร์แลนด์มาเยี่ยมชมโรงเรียน
21-23 ส.ค.56 กิจกรรมค้นคว้าดาว
2 ก.ย.56 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ครบ 80% ภาคเรียนที่ 1
2-3 ก.ย.56 รับคำร้องขอมีสิทธิ์สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2556
2-6 ก.ย.56 สอบวัดผลปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2556 (เฉพาะวิชาที่สอบนอกตาราง) ทุกระดับชั้น
16-20 ก.ย.56 สอบวัดผลปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2556 ทุกระดับชั้น
7 ต.ค.56 ประกาศผลการสอบวัดผลปลายภาค
7-9 ต.ค.56 สอน ซ่อมเสริม และสอบแก้ตัวครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2556 ทุกระดับชั้น
12 ต.ค.56 ปิดภาคเรียนที่ 1/2556
28 ต.ค.56 เปิดภาคเรียนที่ 2/2556